top of page
Eagle Flying
Mountain Landscape
TROERKLÆRING

vi tror på

BIBLEN – Bibelen er den evige, autoritative, ufejlbarlige, uforgængelige,  guds sind, hvorigennem Guds sind kender. Guds ord er sandhed(Johannes 17:17)og dens sandhed er tidløs! Hele Skriften er inspireret af Gud og er nyttig til lærdom, til irettesættelse, til rettelse, til opdragelse i retfærdighed, for at Guds menneske kan være fuldkommen, grundigt udstyret til alle gode gerninger (2 Timoteus 3:16-17).  Det centrale tema og formålet med de seksogtres bøger i Bibelens Gamle og Nye Testamente er Jesus og menneskenes frelse. Ingen profeti i Skriften er af nogen privat fortolkning.(2 Peter 1:19-21)  Bibelen er samvittighed og fornuft overlegen. Ved at lytte til det som et lys, der skinner på et mørkt sted, kan og vil en mand altid ræsonnere rigtigt;

GUDDOMMEN –  Vi tror på, at der kun er én sand Gud(5 Mosebog 6:4-6)åbenbaret som det evigt selveksisterende selvtilstrækkelige "JEG ER"; men manifesteret i tre personer: Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Helligånden(1 Mos.1:16-28; Matt.3:16-17; Mattæus 28:19);  alle er ligestillede(Filiperne 2:6-11; Esajas 43:10-13).

 

JESUS KRISTUS  - Jesus Kristus er Faderens enbårne Søn; Ordet, som blev kød og tog bolig blandt mennesker. Nåde og sandhed kom fra ham, og af hans fylde har vi alle modtaget, og nåde for nåde.(Johannes 1:1-18)Vi tror på hans guddom, på hans jomfrufødsel, hans syndfrie liv og fuldkomne lydighed, hans mirakler, hans sonende død gennem hans udgydte blod, på hans opstandelse og himmelfart til Faderens højre hånd. Og han lever altid for at gå i forbøn for de hellige.

 

HELLIGÅNDEN–  Han er  Guds Ånd; Læreren, Talsmanden, Sandhedens Hjælper og Ånd, som underviser i alle ting og bringer alle ting til menneskets erindring(Johannes 14:25-26), og herliggør Jesus.   Helligåndens iboende tilstedeværelse i mennesket gør den kristne i stand til at leve gudfrygtigt og genoplivet, forlener ham med åndelige gaver og styrker ham_cc781905-5cde-3194-bb3b-1586dbad5b-1386d(1 Kor.12:7; ApG 1:8)

 

KIRKEN – Jesus ved at sige, at han vil være "hvor to eller tre er samlet i hans navn"(Matt.18:20)Guddommeligt indstiftet standarden for, at sammenkomsten skulle kaldes "den levende Guds kirke". Kirke er samling og samling af genfødte troende sammen; Guds bolig   i Ånden, hvor Jesus Kristus selv er dens hovedhjørnesten.(Hebr.10:25; Efeserbrevet 2:20-22)Kristus er kirkens hoved, og kirken, der er Kristi legeme, er underlagt Kristus og kan ikke stå adskilt fra Kristus. Kristus elskede kirken og gav sig selv for hende (Efeserne 5:25-27). Som sandhedens søjle og grund(1 Timoteus 3:15), tror vi på dets funktion i dag at styrke og opmuntre de troende.

 

MENNESKET, HANS FALD OG FORLØSNING – Mennesket er et skabt væsen,(1 Mos.2:7)gjort god og retskaffen i Guds lighed og billede og have gudgivet herredømme over alle hans skabninger.(1 Mosebog 1:26-31); men som ved Adams overtrædelse og syndefald, hvorved synden kom til verden,(1. Mosebog 3:1-15)er født i synd. Og det er som skrevet: "Der er ingen forskel: for alle har syndet og mangler Guds herlighed (Salme 51:5, Romerne 3:23). Syndens løn er døden, men Guds gratis gave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.(Romerne 6:23; Johannes 3:16)Menneskets eneste håb om forløsning er i Jesus Kristus, for uden udgydelse af hans blod er der ingen forladelse for menneskets synd (Hebræerne 9:22, 10:26-31; Galaterne 3:13-14).

 

OMVENDELSE TIL GUD – Omvendelse er menneskets gudfrygtige sorg for sine synder(2 Korintherbrev 7:8-10). Gud befaler det(Apostelgerninger 17:30)  Omvendelse er mod Gud, ikke mennesker. Fordi synd er en åndelig holdning af ulydighed, forkerte valg og oprør mod Gud(Romerne 3:10-20)behov for tilgivelse, blotting, forsoning med Gud og helbredelse(Apostelgerninger 3:19), Det er ikke til at fortryde, for en mand i denne faldne tilstand kan ikke nærme sig Gud eller frelse sig selv og har derfor brug for en Frelser, Jesus. Omvendelse er menneskets første skridt mod frelse og skal følge med en beslutning om at . . . "synd ikke mere" (Joh 5:14, 8:11) for at være fuldstændig. Gud befaler det (ApG 17:30). Vi mener, at det skal forkyndes!(Luk 24:47).

 

FRELSE – Frelse er befrielse og bevaring fra ødelæggelse og fortabelse. Det er Guds største gave til mennesket.(Johannes 3:16)Den er adskilt fra og ikke af gerninger, ej heller loven. Frelsen er kun i og gennem Jesus Kristus: det eneste navn under himlen givet blandt menneskeheden, hvorved mennesker kan blive frelst(Apostelgerninger 4:12). For at tilegne sig frelse må man erkende sine synder og omvende sig fra dem; tror, at Jesus døde og opstod igen.  Man skal bekende med munden Herren Jesus og tro i hjertet, at Gud oprejste ham fra de døde.  For med hjertet tror man til retfærdighed og med munden, bekendelsen af Jesus Kristus som Herre er gjort til frelse_cc781905-5cde-3194-bb3b-1586d_5cf(Romerne 10:6-13).

NY FØDSEL OG EVIG LIV – Jesus i(Johannes 3:3-5)kræver og siger: "Du skal blive født på ny." Denne nye fødsel (nyskabelse) og genskabelsesarbejde er ved Helligånden. Det er det indre vidnesbyrd om frelse og tilsynekomsten af Guds nåde til mennesket, hvorved det bliver renset, frigjort fra al synd og gjort "i stand til at stå som retfærdig for Gud og som om han aldrig havde syndet". Oplevelsen er en nødvendighed for alle mænd(2 Korintherbrev 5:16-17), for at få ret til at blive Guds børn og få evigt liv (Johannes 1:10-13; 1 Johannes 5:11-13).

 

VANDDÅB – Dåb i vand ved nedsænkning er en direkte befaling fra vor Herre(Mattæus 28:19; Markus 16:16; Johannes 3:5, Apostelgerninger 2:38). Det er kun for troende som et tegn på omvendelse, ''opfyldelse af al retfærdighed''.

 

HELLIGÅNDSDÅB – Dette er dåben i Helligånden og Ild(Mattæus 3:11); “. . . Faderens løfte. . .''(Lukas 24:29; ApG 1:4,8); en udfyldelse og gave fra Gud, som Herren lovede hver troende i vores tid ville modtage efterfølger til den nye fødsel.

 

SANCTIFICATION – Helliggørelse er endnu en Guds nåde, hvorved den troende, der er blevet genskabt af Helligånden og nu har Kristi sind, bliver fuldstændig renset med sin samvittighed renset for synd ved Jesu Blod. Nu, idet han er lydig mod Ordet og bemyndiget af Helligånden, adskiller han sig selv til Herren og til hans brug ved at præsentere sit legeme som et levende offer, helligt og antageligt for Herren(Romerne 12:1-2).

 

NADVER – Er et sakramente, som Jesus indstiftede(Lukas 22:19, Markus 14:22)og befalede, at enhver sand troende / discipel skal tage del i. Dette bør vi gøre ofte for at holde os i erindring om, at Kristus døde for os - hans legeme brudt for os og hans blod udgydt til vores synders forladelse.

 

EVANGELISMINISTERIET – Herren Jesus Kristus efterlod os en guddommelig opgave at ''gå. . . ud i hele verden og forkynd evangeliet for enhver skabning. . . '' med en stor opgave og med en guddommelig opbakning, der siger: "Se, jeg er med dig altid til tidens ende." Dette ministerium skal nå unreached (Ef 4:11-13; Mark 16:15-20, Matt 28:18-20).

 

OPSTANDELSE AF VORES HERRES RETTfærdighed og genkomst – Jesus Kristus skal vende tilbage i stor herlighed og kraft(Luk 21:27); ligesom han blev set stige op til himlen(Mattæus 24:44; Apostelgerninger 1:11). Hans komme er nær!(Hebr. 10:25, Åb. 22:12).

 

KRISTUS TUSINDÅRIGE REGERINGSJON – Efter trængslen vil Jesus Kristus, som kongers Konge og Herrernes Herre, oprette sit rige her på jorden til at regere i tusind år; sammen med sine hellige, som skal være konger og præster.

 

HELVEDE OG EVIG STRAF – Jesus i(Johannes 5:28-29)sagde klart: “. . . thi den time kommer, i hvilken alle . . . vil komme frem – de, der har gjort godt, til livets opstandelse, og de, der har gjort det onde, til fordømmelsens opstandelse''. Helvede og evig straf er ægte(Mattæus 25:46; Mark 9:43-48).

 

DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD – Vi ser efter hans løfte efter en ny himmel og den nye jord, hvori retfærdighed bor(Åbenbaringen 21:1-27).

bottom of page