top of page
Praying_edited_edited.jpg

„Následujte mě, stejně jako já následuji Krista“

(1. Korinťanům 11:1)

NAŠE MISE

 “ Dělat jen to, co se líbí Bohu.“ (Jan 8:28–29)

„Hle, posílám svého posla a on přede mnou připraví cestu. 

A Pán, kterého hledáte, náhle přijde do svého chrámu,

Dokonce i Posel smlouvy, v němž máte zalíbení.

Hle, přichází, praví Hospodin zástupů!" 

(Malachiáš 3:1)

 

Dotýkáme se Boží lásky, poskytujeme fórum a prostředí, kde kdokoli může v hojnější míře přijímat a realizovat Boží plány (Požehnání) pro svůj život!

Každý posel na misi pro REVIVAL běží takto,

  • Jděte do celého světa a kažte evangelium našeho Pána Ježíše Krista všem živým tvorům (Marek 16: 15 – 18)

  • Kázání a vyučování Slova Božího čistého a nefalšovaného každému člověku, ministrovi, rodině, církvi a národům. (Jan 17:17)

  • Obnovit a vrátit lidi k pravému a živému Bohu; Duch svatý v nich oživuje samotný život a lásku Boží.

  • Obnovení Božího slova jako základu a Kristova měřítka pro křesťanský život... „aby víra lidí nestála v moudrosti lidí, ale v moci BOŽÍ“.(1. Korinťanům 2:2–5)

Oživení a obnovení církve podle činů: 

  • Opravdová zbožná bázeň,...neboť strach z Pána je počátkem poznání a moudrosti(Přísloví 1:7, Žalm 111:10)

  • Pravé uctívání…. Neboť Bůh hledá takové, aby Ho uctívali(Jan 4:21–24)

  • Pravá svatost a svatý život…. Následujte mír se všemi lidmi a Svatost, bez níž ŽÁDNÝ ČLOVĚK neuvidí Pána! (Hebrejcům 12:14, 1. Petrovi 1:16)

 

Oživení a obnovení církve k povolání ke skutečné službě evangelizace a učednictví (Matouš 28:18–20)

bottom of page