top of page
Eagle Flying
Mountain Landscape
PROHLÁŠENÍ VÍRY

věříme v

BIBLEbible Slovo Boží je pravda(Jan 17:17)a jeho pravda je nadčasová! Celé Písmo je dáno inspirací od Boha a je užitečné pro nauku, pro napomenutí, pro nápravu, pro vyučování ve spravedlnosti: aby Boží muž byl dokonalý, důkladně připravený ke všem dobrým skutkům (2. Timoteovi 3:16–17).  Ústředním tématem a účelem 66 knih Starého a Nového zákona Bible je Ježíš a spása lidí. Žádné proroctví Písma nemá žádný soukromý výklad.(2 Petr 1:19-21)  Bible je nadřazena svědomí a rozumu. Dívat se na to jako na světlo, které svítí na tmavém místě, člověk může a bude vždy uvažovat správně;

BOŽSTVÍ –  Věříme, že existuje jen jeden pravý Bůh(Deuteronomium 6:4–6)zjevený jako věčně soběstačné „JÁ JSEM“; ale projevuje se ve třech osobách: Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch svatý(Gn 1:16-28; Mt 3:16-17; Matouš 28:19);  all being co-equal(Filipským 2:6–11; Izajáš 43:10–13).

 

JEŽÍŠ KRISTUS  - Ježíš Kristus je jednorozený Syn Otce; Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi lidmi. Milost a pravda přišly od Něho az Jeho plnosti jsme všichni přijali a milost za milost.(Jan 1:1–18)Věříme v Jeho božstvo, v Jeho zrození z panny, Jeho bezhříšný život a dokonalou poslušnost, Jeho zázraky, Jeho usmiřující smrt skrze Jeho prolitou krev, v Jeho vzkříšení a nanebevstoupení po Otcově pravici. A stále žije, aby se přimlouval za svaté.

 

DUCH SVATÝ–  On je ten  Duch Boží; Učitel, Utěšitel, Pomocník a Duch Pravdy, který všemu vyučuje a vše lidem připomíná(Jan 14: 25–26)a oslavuje Ježíše.  Přítomnost Ducha svatého v člověku umožňuje křesťanovi žít zbožně a oživeně, obdarovává ho duchovními dary a zmocňuje ho_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d5(1. Kor. 12:7; Skutky 1:8)

 

KOSTEL – Ježíš tím, že řekl, že bude „kde jsou dva nebo tři shromážděni v Jeho jménu“(Mat.18:20)Bohem ustanovené měřítko pro shromáždění, které se nazývá „církev živého Boha“. Církev je shromáždění a shromáždění znovuzrozených věřících dohromady; příbytek  Boha v Duchu, jehož hlavním úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus.(Žd 10:25; Efezským 2:20–22)Kristus je hlavou církve a církev, která je tělem Kristovým, je podřízena Kristu a nemůže stát oddělená od Krista. Kristus miloval církev a vydal se za ni (Efezským 5:25–27). Jako pilíř a základ pravdy(1. Timoteovi 3:15), věříme v jeho funkci dnes posilovat a povzbuzovat věřící.

 

ČLOVĚK, JEHO PÁD A VYKUPENÍ – Člověk je stvořená bytost,(Gn 2:7)učiněni dobrými a přímými k Boží podobě a obrazu a mající od Boha vládu nad všemi svými stvořeními.(Genesis 1:26–31); kdo však Adamovým proviněním a pádem, kterým přišel na svět hřích,(Genesis 3:1–15)se narodil v hříchu. A je to tak, jak je psáno: „Není rozdíl: všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy (Žalm 51:5, Římanům 3:23). Mzdou za hřích je smrt, ale darem Božím je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.(Římanům 6:23; Jan 3:16)Jediná naděje člověka na vykoupení je v Ježíši Kristu, protože bez prolití Jeho krve není odpuštění hříchů člověka (Hebrejcům 9:22, 10:26–31; Galaťanům 3:13–14).

 

POKANÍ BOHU – Pokání je zbožný zármutek člověka nad jeho hříchy(2. Korinťanům 7:8–10). Bůh to přikazuje(Skutky 17:30)  Pokání směřuje k Bohu, ne k člověku. Protože hřích je duchovní postoj neposlušnosti, nesprávných rozhodnutí a vzpoury vůči Bohu(Římanům 3:10–20)potřebují odpuštění, vymazání, smíření s Bohem a uzdravení(Skutky 3:19)Není třeba litovat, protože člověk v tomto padlém stavu se nemůže přiblížit k Bohu ani se zachránit, a proto potřebuje Spasitele, Ježíše. Pokání je prvním krokem člověka ke spáse a musí jít s rozhodnutím pro . . . „Už nehřeš“ (Jan 5:14, 8:11), abychom byli kompletní. Bůh to přikazuje (Skutky 17:30). Věříme, že se to musí kázat!(Lukáš 24:47).

 

SPÁSA – Spasení je vysvobození a uchování před zničením a zánikem. Je to největší Boží dar pro člověka.(Jan 3:16)Je oddělena od děl a není od nich, ani od zákona. Spasení je pouze v Ježíši Kristu a skrze něj: jediné jméno pod nebem dané lidstvu, jímž mohou být lidé spaseni(Skutky 4:12). Aby si člověk přivlastnil Spasení, musí uznat své hříchy a činit z nich pokání; věřte, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých.  Člověk musí ústy vyznat Pána Ježíše a v srdci věřit, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých.  Neboť srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznání Ježíše Krista jako Pána činí ke spasení_cc781905-5cde-3194-bb3b-138d_5cf5(Římanům 10:6-13).

NOVÉ ZROZENÍ A VĚČNÝ ŽIVOT – Ježíš v(Jan 3:3-5)požaduje a říká: "Musíte se znovu narodit." Toto nové zrození (nové stvoření) a znovuzrození je dílem Ducha svatého. Je to vnitřní důkaz spasení a zjevení Boží milosti člověku, kterým je očištěn, zproštěn všeho hříchu a „schopen stát jako spravedlivý před Bohem a jako by nikdy nezhřešil“. Zkušenost je nutností pro všechny muže(2. Korinťanům 5:16–17), aby bylo dáno právo stát se Božími dětmi a mít věčný život (Jan 1:10–13; 1. Jan 5:11–13).

 

KŘEST VODOU – Křest ve vodě ponořením je přímým přikázáním našeho Pána(Matouš 28:19; Marek 16:16; Jan 3:5, Skutky 2:38). Je to pro věřící pouze jako znamení pokání, ''naplnění veškeré spravedlnosti''.

 

DUCHA SVATÝ KŘEST – Toto je křest v Duchu Svatém a ohni(Matouš 3:11); “. . . zaslíbení Otce. . .''(Lukáš 24:29; Skutky 1:4,8); naplnění a dar od Boha, který Pán zaslíbil každému věřícímu v naší době, dostane pokračování po znovuzrození.

 

SANCTIFICATION – Posvěcení je další milostí Boží, kterou je věřící, který byl znovuzrozen Duchem svatým a nyní má mysl Kristovu, zcela očištěn, když je jeho svědomí očištěno od hříchu Ježíšovou krví. Nyní, když je poslušný Slovu a zmocněn Duchem Svatým, odděluje se pro Pána a pro Jeho použití tím, že předkládá své tělo jako živou oběť, svatou a Pánu příjemnou.(Římanům 12:1-2).

 

SPOLEČENSTVÍ – je svátost, kterou ustanovil Ježíš(Lukáš 22:19, Marek 14:22)a přikázal, že každý opravdový věřící / žák se musí zúčastnit. Toto bychom měli dělat často, abychom si připomněli, že Kristus za nás zemřel – Jeho tělo bylo za nás zlomeno a Jeho Krev prolitá na odpuštění našich hříchů.

 

EVANGELIZAČNÍ SLUŽBA – Pán Ježíš Kristus nám zanechal božské poslání, abychom šli. . . do celého světa a kázat evangelium všemu stvoření. . . “ s velkým posláním a s božskou podporou: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce věku. Toto ministerstvo se má dostat na unreached (Ef. 4:11–13; Marek 16:15–20, Matouš 28:18–20).

 

VZKŘÍŠENÍ SPRAVEDLNÝCH A NÁVRAT PÁNA NAŠEHO – Ježíš Kristus se vrátí ve velké slávě a moci(Lukáš 21:27); stejně jako byl viděn vystupovat do nebe(Matouš 24:44; Skutky 1:11). Jeho příchod je na dosah!(Žid. 10:25, Zjev. 22:12).

 

TISÍCILETÁ VLÁDA KRISTOVA – Po soužení zřídí Ježíš Kristus jako Král králů a Pán pánů své království zde na zemi, aby vládlo na tisíc let; spolu s Jeho Svatými, kteří budou králi a kněžími.

 

PEKLO A VĚČNÝ TREST – Ježíš v(Jan 5:28–29)řekl jasně: „. . . neboť přichází hodina, ve které všichni . . . vyjdou – ti, kdo konali dobro, ke vzkříšení života a ti, kteří páchali zlo, ke vzkříšení odsouzení. Peklo a věčný trest jsou skutečné(Matouš 25:46; Marek 9:43–48).

 

NOVÉ NEBE A NOVÁ ZEMĚ – Podle Jeho zaslíbení očekáváme nové nebe a novou zemi, kde přebývá spravedlnost(Zjevení 21:1–27).

bottom of page