top of page

BÝT OBNOVEN K PRAVDĚ A ŽIJ

VRAŤ SE K PRAVDĚ.

BŮH se raduje, že jeho děti chodí v pravdě!

 Looking Only Unto Jesus…

PRAVDA:  JEŽÍŠ JE CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

K OTCI NIKDO NEPŘIJDE KROMĚ NĚJ!

 

POSLECHNOUT:  

Volání Božího milosrdenství – Toto praví Hospodin domu Izraele: „Hledej mě a žij! Ale nehledejte Bétel, nevstupujte do Gilgalu ani nepřecházejte do Beersheby;  Gilgal jistě půjde do zajetí a Bétel přijde vniveč._cc781905-5cde-3194-bb3cf5b_136Hledejte Pána a žijteAby nevypukl jako oheň v domě Josefově a nepohltil ho, aniž by ho kdo uhasil v Bételu“ (Amos 5:4-6)

JEHO SLIB: 
„A budete mě hledat a najdete mě,kdyžbudete mě hledat celým svým srdcem (Jeremiáš 29:13)

 

DUCH SVATÝ ŘÍKÁ:
"Vaše uši uslyší slovo za vámi, které říká: "Toto je cesta, choďte po ní, kdykoli se obrátíte napravo, kdykoli se obrátíte nalevo." (Izajáš 30:21)

  
"A přijde Vykupitel na Sion a k těm, kdo se odvracejí od přestoupení v Jákobovi, praví Hospodin!" (Izajáš 59:20)

 

JEŽÍŠŮV STANDARD: 
"Jestli tyzůstaň (pokračuj) v mém slovu, pak jste skutečně mými učedníky!  A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31-32)

 

PÍSMENA ŘÍKAJÍ:
"Postavte se tedy, přepásejte si pas pravdou, oblékněte si pancíř spravedlnosti..." (Efezským 6:14)

 

Nyní je ČAS HLEDAT PRAVDU A ŽÍT!

Čas vědět….

Čas usilovat o poznání Pána. Jeho vycházení je potvrzeno jako jitro; Přijde k nám jako déšť, jako první a poslední déšť k zemi. (Ozeáš 6:3).

bottom of page