top of page
Praying_edited_edited.jpg

"Volg mij zoals ik Christus volg"

(1 Korintiërs 11:1)

ONZE MISSIE

 “Alleen doen wat God behaagt.” (Johannes 8:28-29)

“Zie, Ik zend Mijn boodschapper, en hij zal de weg voor Mij bereiden. 

En de Heer, die u zoekt, zal plotseling naar zijn tempel komen,

Zelfs de Boodschapper van het verbond, in wie je behagen schept.

Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen!" 

(Maleachi 3:1)

 

Door Gods liefde aan te raken, bieden we het forum en de omgeving waar iedereen Gods plannen (zegeningen) voor hun leven overvloediger kan ontvangen en uitwerken!

Elke boodschapper op de missie voor REVIVAL werkt als volgt:

  • Ga de hele wereld in en verkondig het evangelie van onze Heer Jezus Christus aan elk levend wezen (Marcus 16: 15 – 18)

  • Het Woord van God puur en onvervalst prediken en onderwijzen aan elke man, minister, familie, kerk en natie. (Johannes 17:17)

  • Om mensen te herstellen en terug te brengen naar de ware en levende God; de Heilige Geest die het leven en de liefde van God in hen levend maakt.

  • Het Woord van God herstellen als fundament en Christus' maatstaf voor christelijk leven … "zodat het geloof van mensen niet zal staan in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van GOD."(1 Korintiërs 2: 2-5)

De kerk nieuw leven inblazen en herstellen naar de daden van: 

  • Ware Godvruchtige vrees, … want de Vrees-voor-de-Heer is het begin van kennis en van Wijsheid(Spreuken 1:7, Psalm 111:10)

  • Ware aanbidding …. Want God zoekt zulke mensen om Hem te aanbidden(Johannes 4:21-24)

  • Ware Heiligheid & Heilig leven …. Vrede volgen met alle mensen en heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien! (Hebreeën 12:14, 1 Petrus 1:16)

 

De kerk nieuw leven inblazen en herstellen tot de roeping tot de ware bediening van evangelisatie en discipelschap (Matteüs 28: 18 – 20)

bottom of page