top of page
Eagle Flying
Mountain Landscape
VERKLARING VAN GELOOF

Wij geloven erin

DE BIJBEL – De Bijbel is het eeuwige, gezaghebbende, onfeilbare, onvergankelijke,  woord van God waardoor een christen de geest (wil) van God voor hem kent. Het woord van God is waarheid(Johannes 17:17)en de waarheid ervan is tijdloos! De hele Schrift is door God geïnspireerd en is nuttig voor leerstellingen, terechtwijzingen, correcties en instructies in gerechtigheid: opdat de man van God volmaakt moge zijn, grondig toegerust tot alle goede werken (2 Timotheüs 3:16-17).  Het centrale thema en doel van de zesenzestig boeken van het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel is Jezus en de redding van mensen. Geen enkele profetie van de Schrift heeft een eigen interpretatie.(2 Petrus 1:19-21)  De Bijbel is superieur aan geweten en rede. Door er acht op te slaan als een licht dat in een donkere plaats schijnt, kan en zal een mens altijd goed redeneren;

DE GODHEID –  Wij geloven dat er maar één ware God is(Deuteronomium 6:4-6)geopenbaard als de eeuwig zelfbestaande, zelfvoorzienende "IK BEN"; maar gemanifesteerd in Drie Personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest(Gen.1:16-28; Matt.3:16-17; Matteüs 28:19);  allemaal gelijk(Filippenzen.2:6-11; Jesaja. 43:10-13).

 

JEZUS CHRISTUS  - Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de Vader; het Woord dat vlees werd en onder de mensen woonde. Genade en waarheid kwamen van Hem en van Zijn volheid hebben we allemaal ontvangen, en genade voor genade.(Johannes 1:1-18)Wij geloven in zijn godheid, in zijn maagdelijke geboorte, zijn zondeloze leven en volmaakte gehoorzaamheid, zijn wonderen, zijn verzoenende dood door zijn vergoten bloed, in zijn opstanding en hemelvaart naar de rechterhand van de Vader. En Hij leeft altijd om voorbede te doen voor de heiligen.

 

DE HEILIGE GEEST–  Hij is de  Geest van God; de Leraar, Trooster, de Helper en Geest van Waarheid die alle dingen onderwijst en alle dingen ter herinnering brengt aan de mens(Johannes 14: 25-26), en verheerlijkt Jezus.  De inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest in de mens stelt de christen in staat om godvruchtig en nieuw leven in te blazen, schenkt hem geestelijke gaven en geeft hem kracht (1 Kor.12:7; Handelingen 1:8)

 

DE KERK – Jezus door te zeggen dat Hij zal zijn "waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn"(Mat.18:20)Goddelijk de standaard ingesteld voor de bijeenkomst om "de kerk van de levende God" te worden genoemd. Kerk is de samenkomst en vergadering van wedergeboren gelovigen; de woonplaats  van God in de Geest, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.(Hebr.10:25;Efeziërs 2:20-22)Christus is het hoofd van de kerk, en de kerk, die het lichaam van Christus is, is onderworpen aan Christus en kan niet gescheiden blijven van Christus. Christus hield van de kerk en gaf Zichzelf voor haar (Efeziërs 5:25-27). Als pijler en grondslag van de waarheid(1Timotheüs 3:15), geloven we in zijn functie vandaag om de gelovigen te sterken en aan te moedigen.

 

DE MENS, ZIJN VAL EN VERLOSSING – De mens is een geschapen wezen,(Gen.2:7)goed en oprecht gemaakt naar de gelijkenis en het beeld van God en door God gegeven heerschappij over al Zijn scheppingen.(Genesis 1:26-31); maar die door de overtreding en val van Adam, waardoor de zonde in de wereld kwam,(Genesis 3:1-15)wordt in zonde geboren. En het is zoals geschreven: “Er is geen verschil: want allen hebben gezondigd en missen de glorie van God (Psalm 51:5, Romeinen 3:23). Het loon van de zonde is de dood, maar de gratis gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.(Romeinen 6:23; Johannes 3:16)De enige hoop op verlossing van de mens is in Jezus Christus, want zonder het vergieten van Zijn bloed is er geen vergeving van de zonde van de mens (Hebreeën 9:22, 10:26-31; Galaten 3:13-14).

 

BEKERING TOT GOD – Berouw is het goddelijk verdriet van de mens over zijn zonden(2 Korintiërs 7:8-10). God beveelt het(Handelingen 17:30)  Bekering is voor God, niet voor mensen. Want zonde is een geestelijke houding van ongehoorzaamheid, verkeerde keuzes en rebellie tegenover God(Romeinen 3:10-20)vergiffenis nodig, vlekken, verzoening met God en genezing(Handelingen 3:19), Het is niet te betreuren, want een man in deze gevallen staat kan God niet naderen of zichzelf redden en heeft daarom een Redder nodig, Jezus. Bekering is de eerste stap van de mens op weg naar verlossing en moet gepaard gaan met een beslissing om . . . "zondig niet meer" (Johannes 5:14, 8:11) om volledig te zijn. God gebiedt het (Handelingen 17:30). Wij vinden dat het gepredikt moet worden!(Lucas 24:47).

 

REDDING – Redding is bevrijding en bewaring van vernietiging en vergaan. Het is Gods grootste geschenk aan de mens.(Johannes 3:16)Het staat los van en niet van werken, noch de wet. Redding is alleen in en door Jezus Christus: de enige naam onder de hemel die aan de mensheid is gegeven waardoor mensen gered kunnen worden(Handelingen 4:12). Om verlossing toe te eigenen, moet men zijn/haar zonden erkennen en zich ervan bekeren; geloof dat Jezus stierf en weer opstond.  Men moet met de mond de Heer Jezus belijden en met het hart geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt.  Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond wordt de belijdenis van Jezus Christus als Heer gedaan tot redding (Romeinen 10:6-13).

NIEUWE GEBOORTE EN EEUWIG LEVEN – Jezus in(Johannes 3:3-5)eist en zegt: "Je moet opnieuw geboren worden." Deze wedergeboorte (nieuwe schepping) en regeneratiewerk is door de Heilige Geest. Het is het innerlijke bewijs van redding en de verschijning van Gods genade aan de mens waardoor hij wordt gereinigd, vrijgesproken van alle zonde en "in staat wordt gesteld om als rechtvaardig voor God te staan en alsof hij nooit gezondigd heeft''. De ervaring is een noodzaak voor alle mannen(2 Korintiërs 5:16-17), om het recht te krijgen om kinderen van God te worden en het eeuwige leven te hebben (Johannes 1:10-13; 1Johannes 5:11-13).

 

WATERDOOP – Doop in water door onderdompeling is een direct gebod van onze Heer(Matteüs 28:19; Markus 16:16; Johannes 3:5, Handelingen 2:38). Het is alleen voor gelovigen als een teken van berouw, ''het vervullen van alle gerechtigheid''.

 

HEILIGE GEEST DOOP – Dit is de doop in de Heilige Geest en in vuur(Matteüs 3:11); “. . . de belofte van de Vader. . .''(Lucas 24:29; Handelingen 1:4,8); een vervulling en geschenk van God waarvan de Heer beloofde dat elke gelovige in onze tijd een vervolg zou krijgen op de wedergeboorte.

 

HEILIGING – Heiliging is nog een andere genade van God waardoor de gelovige, die wedergeboren is door de Heilige Geest en nu de geest van Christus heeft, volledig gereinigd wordt en zijn geweten gezuiverd is van zonde door het Bloed van Jezus. Nu, gehoorzaam aan het Woord en bekrachtigd door de Heilige Geest, zet hij zichzelf apart voor de Heer en voor Zijn gebruik door zijn lichaam aan te bieden als een levend offer, heilig en aanvaardbaar voor de Heer(Romeinen 12:1-2).

 

GEMEENSCHAP – Is een sacrament dat Jezus heeft ingesteld(Lucas 22:19, Markus 14:22)en beval dat elke ware gelovige / discipel eraan moet deelnemen. Dit zouden we vaak moeten doen om ons eraan te herinneren dat Christus voor ons stierf - Zijn lichaam gebroken voor ons en Zijn Bloed vergoten voor de vergeving van onze zonden.

 

EVANGELISCHE MINISTERIE – De Heer Jezus Christus heeft ons een goddelijke opdracht nagelaten om te gaan. . . in de hele wereld en predik het evangelie aan elk schepsel. . . '' met een Grote Opdracht en met een goddelijke steun die zegt: "Zie, ik ben altijd bij je tot het einde der tijden." Deze bediening zal de unreached  bereiken(Efeziërs 4:11-13; Marcus 16:15-20, Mattheüs 28:18-20).

 

OPSTANDING VAN DE RECHTVAARDIGDE EN TERUGKEER VAN ONZE HEER – Jezus Christus zal terugkeren in grote heerlijkheid en kracht(Lucas 21:27); net zoals Hij werd gezien toen hij opsteeg naar de hemel(Matteüs 24:44; Handelingen 1:11). Zijn komst is nabij!(Hebr. 10:25, Openb. 22:12).

 

DE DUIZENDJAAR REGERING VAN CHRISTUS – Na de Verdrukking zal Jezus Christus, als Koning der koningen en Heer der heren, Zijn koninkrijk hier op aarde vestigen om duizend jaar te regeren; samen met zijn heiligen die koningen en priesters zullen zijn.

 

HEL EN EEUWIGE STRAF – Jezus in(Johannes 5:28-29)zei duidelijk: “. . . want het uur komt waarin alle . . . zal tevoorschijn komen - degenen die goed hebben gedaan, tot de opstanding van het leven, en degenen die kwaad hebben gedaan, tot de opstanding van veroordeling''. Hel en eeuwige straf zijn echt(Mattheüs 25:46; Markus 9:43-48).

 

DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE – Wij verwachten, in overeenstemming met zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont(Openbaring 21:1-27).

bottom of page