top of page
Praying_edited_edited.jpg

“Më ndiq sikurse ndjek Krishtin”

(1 Korintasve 11:1)

MISIONI YNE

 “ Të bësh vetëm atë që i pëlqen Perëndisë.” (Gjoni 8:28-29)

“Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim dhe ai do të përgatisë rrugën përpara meje. 

Dhe Zoti, të cilin ju kërkoni, do të vijë befas në tempullin e tij,

Edhe i Dërguari i Besëlidhjes, në të cilin ju kënaqeni.

Ja, ai po vjen", thotë Zoti i ushtrive!" 

(Malakia 3:1)

 

Duke prekur dashurinë e Zotit, ne ofrojmë forumin dhe mjedisin ku çdokush mund të marrë dhe të realizojë planet (Bekimet) e Zotit për jetën e tij më me bollëk!

Çdo lajmëtar në misionin për REVIVAL shkon kështu,

  • Shkoni në gjithë botën dhe predikoni ungjillin e Zotit tonë Jezu Krisht çdo krijese të gjallë (Marku 16:15-18)

  • Duke predikuar dhe mësuar Fjalën e Perëndisë të pastër dhe të pastër për çdo Njeri, Ministër, Familje, Kishë dhe Kombe. (Gjoni 17:17)

  • Për të rivendosur dhe kthyer njerëzit te Perëndia i Vërtetë dhe i Gjallë; Fryma e Shenjtë që gjallëron vetë jetën dhe dashurinë e Perëndisë në to.

  • Rivendosja e Fjalës së Perëndisë si themeli dhe standardi i Krishtit për jetën e krishterë … “në mënyrë që besimi i njerëzve të mos qëndrojë në mençurinë e njerëzve, por në fuqinë e Zotit.”(1 Korintasve 2:2-5)

Ringjallja dhe rivendosja e Kishës sipas akteve të: 

  • Frika e vërtetë hyjnore, … sepse Frika e Zotit është fillimi i dijes dhe i Urtësisë(Fjalët e urta 1:7, Psalmi 111:10)

  • Adhurimi i Vërtetë…. Sepse Perëndia po kërkon të tillë që ta adhurojnë Atë(Gjoni 4:21-24)

  • Shenjtëria e vërtetë dhe jeta e shenjtë…. Duke ndjekur paqen me të gjithë njerëzit dhe shenjtërinë, pa të cilën, ASNJERI nuk do ta shohë Zotin! (Hebrenjve 12:14, 1 Pjetrit 1:16)

 

Ringjallja dhe rivendosja e Kishës në thirrjen për shërbesën e vërtetë të Ungjillizimit dhe Dishepullimit (Mateu 28:18-20)

bottom of page